American Human Rights Reports about Madhesh Aandolan, Nepal

American Human Rights Reports about Madhesh Aandolan, Nepal मधेश आन्दोलनमा नेपाल सरकारले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको अमेरिकी प्रतिवेदन आयो मधेस आन्दोलन (madhesh aandolan) मा अत्याधिक बल प्रयोग भएको प्रतिवेदन अमेरिका (america) ले र्सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिका (america) ले नेपालको मानवअधिकार (human rights) को अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययनको आधारमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै…

0 Comments

Rights and Authorities of Local Government in Federalism of Nepal स्थानीय निकायले पाएका एकल अधिकारहरु

Find here some facts and information about Nepal ko naya sambidhan 2072. We are here with the facts, information, laws, rights, authorities of local government or department of Nepal. Rights and Authorities of Local Government in Federal System of Nepal स्थानीय निकायले पाएका एकल अधिकारहरु १ नगर प्रहरी police २…

0 Comments

Common Rights and Authorities Between Central, Federal and Local Government in Nepal केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका साझा अधिकारहरु

Find here some facts and information about New Constitution of Nepal 2015 or 2072. We are here with the facts, information, laws, rights, authorities of government of Nepal between the central government, federal government and local government. Common Rights and Authorities Between Central, Federal and Local Government in Nepal केन्द्र…

0 Comments

About New Constitution of Nepal 2015 नेपालको नयाँ संविधानमा कुन कुन भागहरुमा के के छन्

Get here informational post about new constitution of Nepal 2072. We have posted in this post about how many parts, articles are there in New constitution of Nepal 2015. Get facts in Nepali language. About New Constitution of Nepal 2015 नेपालको नयाँ संविधानमा कुन कुन भागहरुमा के के छन् प्रस्तावना…

0 Comments

Rights & Authority of Federal Government in Nepal संधीय प्रदेशहरुले पाएको अधिकार

Find here facts and information about New Constitution of Nepal 2015. We are here with rights and authority of federal government in Nepal. What are rights and authorizes in federal government in Nepal. Get information about New Constitution of Nepal 2072. Rights & Authority of Federal Government in Nepal संधीय प्रदेशहरुले…

0 Comments
Close Menu