American Human Rights Reports about Madhesh Aandolan, Nepal

American Human Rights Reports about Madhesh Aandolan, Nepal मधेश आन्दोलनमा नेपाल सरकारले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको अमेरिकी प्रतिवेदन आयो मधेस आन्दोलन (madhesh aandolan) मा अत्याधिक बल प्रयोग भएको प्रतिवेदन अमेरिका (america) ले र्सार्वजनिक गरेको छ।…

Continue Reading American Human Rights Reports about Madhesh Aandolan, Nepal

Rights and Authorities of Local Government in Federalism of Nepal स्थानीय निकायले पाएका एकल अधिकारहरु

Find here some facts and information about Nepal ko naya sambidhan 2072. We are here with the facts, information, laws, rights, authorities of local government or department of Nepal. Rights and Authorities of Local Government…

Continue Reading Rights and Authorities of Local Government in Federalism of Nepal स्थानीय निकायले पाएका एकल अधिकारहरु

Common Rights and Authorities Between Central, Federal and Local Government in Nepal केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका साझा अधिकारहरु

Find here some facts and information about New Constitution of Nepal 2015 or 2072. We are here with the facts, information, laws, rights, authorities of government of Nepal between the central government, federal government and…

Continue Reading Common Rights and Authorities Between Central, Federal and Local Government in Nepal केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका साझा अधिकारहरु

About New Constitution of Nepal 2015 नेपालको नयाँ संविधानमा कुन कुन भागहरुमा के के छन्

Get here informational post about new constitution of Nepal 2072. We have posted in this post about how many parts, articles are there in New constitution of Nepal 2015. Get facts in Nepali language. About…

Continue Reading About New Constitution of Nepal 2015 नेपालको नयाँ संविधानमा कुन कुन भागहरुमा के के छन्

Rights & Authority of Federal Government in Nepal संधीय प्रदेशहरुले पाएको अधिकार

Find here facts and information about New Constitution of Nepal 2015. We are here with rights and authority of federal government in Nepal. What are rights and authorizes in federal government in Nepal. Get information…

Continue Reading Rights & Authority of Federal Government in Nepal संधीय प्रदेशहरुले पाएको अधिकार

Authority of Central Government in Federalism in Nepal संघीय सरकारको केन्द्रमा रहेका अधिकारहरु

Get the facts and information about new constitution of Nepal 2015 (2072). We are here with the article about what are authorities of central government in federalism system which are started to regulate in Nepal….

Continue Reading Authority of Central Government in Federalism in Nepal संघीय सरकारको केन्द्रमा रहेका अधिकारहरु
New cosntitution naya sambidhan of Nepal 2072 BS or 2015

Naya Sambidhan New Constitution of Nepal 2072 : 2015 PDF

Get here  a copy of new constitution of Nepal 2072 BS or new constitution of Nepal 2015 AD. We have published here nepal ko naya sambidhan 2072. You can read online now. If you wish…

Continue Reading Naya Sambidhan New Constitution of Nepal 2072 : 2015 PDF
rastriya national flower nepal crossword laliguras laligurans himal phool

Everything You Need To Know About National Flower of Nepal

Find here latest online khabar news of Nepal about National flower of Nepal. Find here information on national flower of Nepal according to New Constitution of Nepal. national animal of Nepal according to new constitution of Nepal is…

Continue Reading Everything You Need To Know About National Flower of Nepal

हिन्दुहरुको लागि खुशीको खबर : राष्ट्रिय जनावर ‘गाई’ National Animal of Nepal is Cow

Find here latest news of Nepal about National animal of Nepal. Find here information on national animal of nepal. राष्ट्रिय जनावरको रुपमा के हुन्छ? हिन्दुहरुको लागि खुशीको खबर : national animal of Nepal according to new…

Continue Reading हिन्दुहरुको लागि खुशीको खबर : राष्ट्रिय जनावर ‘गाई’ National Animal of Nepal is Cow

Facts about CA Election 2013 (2070) Nepal Results

Get here some facts about CA election 2013 Nepal results in point wise. we have posted here some points about CA election 2070 Nepal results. That may helps you to know the facts about Nepal’s…

Continue Reading Facts about CA Election 2013 (2070) Nepal Results