About New Constitution of Nepal 2015 नेपालको नयाँ संविधानमा कुन कुन भागहरुमा के के छन्

Get here informational post about new constitution of Nepal 2072. We have posted in this post about how many parts, articles are there in New constitution of Nepal 2015. Get facts in Nepali language.

About New Constitution of Nepal 2015

नेपालको नयाँ संविधानमा कुन कुन भागहरुमा के के छन्

प्रस्तावना

भाग १, प्रारम्भिक

भ्ााग २, नागरिकता citizenship

भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्य

भाग ४ , राज्यका निर्देशक सिद्धान्त , नीति तथा दायित्व

Advertisement

भाग ५ , राज्यको संरचाना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड

भाग ६, राष्ट्रयपति र उपराष्ट्रपति president

celebration of New Constitution of Nepal

भाग ७ , संघीय कार्यपालिका

भाग ८, संघीय व्यवस्थापिका

भाग ९ , संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि

भाग १० , संघीय आथिक कार्यप्रणाली

See also:  Authority of Central Government in Federalism in Nepal संघीय सरकारको केन्द्रमा रहेका अधिकारहरु

भाग ११ ,न्यायपालिका

भाग १२, महान्यायाधिवक्ता

भाग १३ , प्रदेश कार्यपालिका

भाग १४ , प्रदेश व्यवस्थापिका

Advertisement

भाग १५ , प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि

भाग १६, प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली

भाग १७, स्थानीय कार्यपालिका

भाग १८ , स्थानीय व्यवस्थापिका

भाग १९, स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली

भाग २० , संघ , प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तरसम्बन्ध

Advertisement

See Also: Rights & Authority of Federal Government in Nepal संधीय प्रदेशहरुले पाएको अधिकार

भाग २१, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

भाग २२ , महालेखी परीक्षक

भाग २३, लोक सेवा आयोग lok sewa aayog

भाग २४ , निर्वाचन आयोग

भाग २५ , राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

भाग २६, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

भाग २७ , अन्य आयोगहरु

भाग २८, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

भाग २९ , राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था

भाग ३० , संकटकालीन अधिकार emergency rights

See also: download New Constitution of Nepal 2015

भाग ३१ , संविधान संशोधन

भाग ३२ , विविध

भाग ३३ , संक्रमणकालीन व्यवस्था

भाग ३४ , परिभाषा र व्याख्या definitions

भाग ३५ , संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी

Advertisement
0Shares