Find here some facts and information about New Constitution of Nepal 2015 or 2072. We are here with the facts, information, laws, rights, authorities of government of Nepal between the central government, federal government and local government.

Common Rights and Authorities Between Central, Federal and Local Government in Nepal

केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका साझा अधिकारहरु

१ सहकारी

२ शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका

३ स्वास्थ्य health

४ कृषि agriculture

५ विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरु

Advertisement

See also: About New Constitution of Nepal 2015 नेपालको नयाँ संविधानमा कुन कुन भागहरुमा के के छन्

६ सेवा शुलक, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क

७ वन , जंगल, वन्यजन्तु , चराचुरुंगी , जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता

८ खानी तथा खनिज resources

People of Nepal celebration new constitution of nepal

९ विपद व्यवस्थापन

१० सामाजिक सुरक्षा र गरीबी मिवारण

See also: Rights & Authority of Federal Government in Nepal संधीय प्रदेशहरुले पाएको अधिकार

११ व्यक्तिगत घटना , ज्ान्म , मृत्यु,विवाह र तथ्याक

१२ पुरातत्व , प्राचीन स्मारक र संग्रहालय

१३ सुकुम्बासी व्यवस्थापन

१४ प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी

१५ सवारी साधन अनुाति

See also: Authority of Central Government in Federalism in Nepal संघीय सरकारको केन्द्रमा रहेका अधिकारहरु

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *