Saraswati Puja Mantra Bandana in Nepali and Sanskrit Language

Get here Saraswati Puja mantra and bandana in Nepali and Sanskrit language. We have posted here Holy Mantra of goddess Saraswati Mata which are chanted for the goddess of knowledge and wisdom in the day of Saraswati Puja. You can chant this bandana anytime as well.

There is no time boundary. But specially, in this day, all the devotees chant this bandana or mantra.

We have already posted best time for Saraswati Puja 2075 BS (2019). And You can also know about saraswati puja festival in Nepal and India in detail. Read here saraswati puja mantra in sanskrit language with Nepali meaning.

Saraswati Puja Bandana (Mantra) in Sanskrit Language

Saraswati Puja Bandana (Mantra) in Sanskrit Language

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।
या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥१॥

Saraswati Puja Bandana (Mantra) in Roman script

Ya kundeendutushaarahaaradhavala ya shubhravastraavrta
ya veenaavaradandamanditakara ya shveetapadmaasana.
Ya brahmaacyut shankaraprabhrtibhirdeevaih sada vandita
sa maan paatu sarasvatee bhagavatee nihsheeshajaadyaapaha. 1

mata-saraswati-vandana mantra in Nepali, hindi and sankrit langauge

Saraswati Puja Bandana (Mantra) Meaning in Nepali Language

जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुन्द को फूल, चन्द्रमा, हिमराशि र मोती को हार को जस्तो श्वेत वर्ण को हुनुहुन्छ र जो श्वेत वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ, जसको हातमा वीणा-दण्ड शोभायमान छ, जसले श्वेत कमलमा आसन ग्रहण गर्नुभएको छ तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर शङ्कर आदि देवताहरुद्वारा जो सदा पूजित हुन्, उनै सम्पूर्ण जडता र अज्ञानलाई दूर गर्नेबाली माता सरस्वती हामैा रक्षा गर्नुहोला ।

Advertisement

Saraswati Puja Bandana (Mantra) in Sanskrit Language

शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं
वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌।
हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌॥२॥

Advertisement

Saraswati Puja Bandana (Mantra) in Roman script

Shuklaan brahmavicaar saar paramaamaadyaan jagadvyaapineen
veena-pustak-dhaarineemabhayadaan jaadyaandhakaaraapahaam‌.
Hastee sphatikamaalikaan vidadhateen padmaasanee sansthitaam‌
vandee taan parameeshvareen bhagavateen buddhipradaan shaaradaam‌. 2

Meaning of Saraswati Puja Mantra (Bandana) in Nepali Language

शुक्लवर्ण वाली, सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ मा व्याप्त, आदिशक्ति, परब्रह्म को विषय मा गरिएको विचार एवं चिन्तन को सार रूप परम उत्कर्ष को धारण गर्नेवाली, सबै भयहरुबाट भयदान दननेवाली, अज्ञान लाई अँध्यरोलाई मेटाउनेवाली, हातमा वीणा, पुस्तक र स्फटिक को माला धारण गर्नेवाली र पद्मासनमा विराजमान्‌ बुद्धि प्रदान गर्नेवाली, सर्वोच्च ऐश्वर्यले अलङ्कृत, भगवती शारदा (देवी सरस्वती) लाई म वन्दना गर्दछु ।

Searching words:

  • Saraswati Puja 2075
  • Saraswati Puja 2019
  • Vasant Panchami 2075
  • Vasant Panchami 2019
  • Shree Panchami 2075
 • Shree Panchami 2019
Advertisement