Maha Mrityunjaya Mantra in Sanskrit with Meaning in English and Nepali Language महा मृत्युंजय मंत्र

The great Maha Mrityunjaya mantra is totally dedicated to Almighty Lord Shiva as Mrityunjaya. This great and holy mantra is found in the Rig Veda. This Shiva mantra is called the Maha Mrityunjaya mantra. The meaning of Maha Mrityunjaya mantra in English language is the Great Death-Conquering mantra. This Great Death-Conquering mantra has many names and forms.

The Great Death-Conquering mantra, Maha Mrityunjaya mantra is hailed by the sages as the heart of the Veda.

Maha Mrityunjaya Mantra in Sanskrit with Meaning in English and Nepali language

महा मृत्युंजय मंत्र

Maha Mrityunjaya Mantra in Sanskrit

त्र्यम्बसकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बर्रधबनान्
मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्

Advertisement
Maha Mrityunjaya Mantra in Sanskrit with Meaning in English and Nepali language

Om Namah Shivaya

Maha Mrityunjaya Mantra in English Script

Om Tryambakam Yajaamahe
Sugandhim Pushtti-Vardhana
UrvaarukamIva Bandhanaan
Mrtyor-Mukssiiya Maamrtaat

Maha Mrityunjaya Mantra with Meaning in Nepali language

महामृत्युंजय मन्त्रको अर्थ
समस्त संसारको पालनहार
तीन नेत्रबाला शिवलाई म आराधना गर्दछु
विश्वमा सुरभि फैलाउनेबाला भगवान शिव मृत्यु न कि मोक्षबाट मलाई मुक्ति दिलाउनुहोस्

Meaning of Maha Mrityunjaya Mantra in English Language

OM. We worship and adore you, O three-eyed one, O Shiva.
You are sweet gladness, the fragrance of life, who nourishes us,
restores our health, and causes us to thrive.
As, in due time, the stem of the cucumber weakens,
and the gourd if freed from the vine, so free us
from attachment and death, and do not withhold immortality.

Advertisement