Advertisement

Funny Nepali Riddles Collection Questions with Answer – Gau Khane Katha

41. list of gaun khane katha
khai khai dai ma aghi jau?
Lauro tekeko

Advertisement

42. nepali gau khane katha with answer
jyamire chuka, jana lai dukha |
ausiko rata

43. nepali gau khane katha with answer
khana adie nainai, thichi die musukka |
bijuli batti

44. nepali gau khane katha with answer
phulda chadi, phalada suna, tipna gahro khada guṇa |
oselo

45. nepali gau khane katha with answer
euta sadheko sabaitira singa |

tite karela

46. Politics Nepali riddles
CHara mukha dekhinchha brahma hoina.
Maramura garchha biralo hoina.
Ekai thaun baschhan sathi hoina.
Gali garchhan dusmana hoina. Ke ho?

CHar dal

47. Nepali riddles about politics
kusti hunchha akhada hoina.
Khasi–boka baschhan gotha hoina.
Kinabecha chalchha bajara hoina.
Hanna milchha hatiyara hoina. Ke ho?

Sansad.

48.  Nepali riddles about politics

CHutkila bhanchha jokara hoina.
Malika raichha nokara hoina.
Bhukirahanchha kukura hoina.
Ati chankha chha dhukura hoina. Ke ho?

Kp oli.

49. Nepali riddles about politics

Astairahechha surya hoina.
Karairahechha rediyo hoina.
Ḍhukirahechha syala hoina.
CHharlanga dekhchha jhyala hoina. Ke ho?
Puspa kamal dahal.

50.   nepali gau khane katha with answer

Usale bolda sabai dhyana diera sunchhana kura
sabai bujhna sake manisa hunchhana jñani..
La bhannuhosa ke ho?
Radio

51. nepali gau khane katha with answer
Mana chorne mayalu ti rati rati auchhina
ujyalo huna napaudai kunni kata janchhina..?
La bhannuhosa ke ho?
Sapana

52. nepali gau khane katha with answer

Sapha chija chahidaina phoharama baschha
rata bhari ahara khoji dina bhari lukchha
ke hola tyesto?

Lamakhutte

53. nepali gau khane katha with answer
Lamo lamo laharama phalne mitho phala
khada bhane mukha bhari hunchha jalai jala…
Lau..Ke kura ho tyo?
Angur

54. nepali gau khane katha with answer
Hata khutta kehi chhaina jata sukai janchha
bolne mukha nabhae pani gopya kura kholchha
la bhannuhosa ke ho?
CHiththi

55. nepali gau khane katha with answer
Mana chorne mayalu ti rati rati auchhina
ujyalo huna napaudai kunni kata janchhina
ke hola tyesto?
Sapana

56.  nepali gau khane katha with answer
Bahira suna bhitra chandi, chandilai pakaera mukhabhitra khandi, ke ho?
– CHamala

57. nepali gau khane katha with answer
Iun ta iun, tipnelai saya rupiyan diun, ke ho?
– CHhayan

58.nepali gau khane katha with answer
Nakhaun bhane dinabhariko sikara, khaun bhane kanchho bauko anuhara, ke ho?
– Bandara

59. Huna pani ho, chhana pani chha, chahinda pani chahindaina, khojera pani paindaina, ke ho?
– Bhunin̄chalo

60. Akasamuni dui tara, dui taramuni dui dhara, dui dharamuni bhainsi basne thulo ahala, ke ho?
– Manisako anuhara

Advertisement

    1. Bhumika Oct 25, 2017
      • neerja May 30, 2018

    Leave Comments