40 Merry/Happy Christmas Day 2015 Greeting Cards, Wallpapers & Designs

SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

Get here 40 Merry/Happy Christmas Day 2015 Greeting Cards, Christmas Wallpapers & Designs for this year for you. We have posted here 40 beautiful Christmas wishing ecards for celebration and sharing with each others. Get Nepali Christmas Cards Collection.

Sponsored Links

Besides the Merry and Happy Christmas Day Greeting Cards, wallpapers, quotes, we have posted some tips, hints, information, facts about Christmas day, Jesus Christ in Nepali language but English script. Get here 40 Nepali Christmas Cards for you to share with your friends, relatives, father, mother, sisters, brothers, facebook friends, twitters followers. facebook fan page followers, lovers, boyfriends, girlfriend or special one.

Sponsored links

40 Merry/Happy Christmas Day 2015 Greeting Cards, Wallpapers & Designs

Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Christmas (Christmas) ko tayariharu bajara (Market) ma khuba jodale chaliraheko chha. Hareka patakako jasto yasapataka pani Christmasko khusilai eka arkoko satha bandanako lagi jahan bajarama sundara giphtsako bharamara chhan, tyahin gharako sajavatalai badhaunako lagi bajara (Market) ma stailisa vhaita Christmas tree (Christmas Tree) upalabdha pani chhan juna henama dherai nai sundara chha. Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Yasa Christmas tree ko visesata chha ki yasama kalaraphula laitaharu balirahanchha jasale yasalai aru pani badhachha. Christmas (Christmas)ma sabaibhanda adhika mahatva rakhne vala santaklaja (Santa CHlaus) ra Christmas tree (Christmas Tree) hareka patakako jasto yasapataka pani aphano nayan rupama vidyamana chha, juna hareka umeraka manisaharuma akarsako kendra banairaheka chhan. Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs (3)

Myujikala santaklaja (Santa CHlaus) ko sathasathai laitiṅga stainda vala vhaita Christmas tree grahakaharu lai chhoi raheka chhan.

Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Christmas (Christmas) ko lagi khasa rupama tayara garieko vhaita Christmas tree manisaharuko dherai pansada aune garchhan. Yasako sabaibhanda thulo visesata chha ki yo hareka akarama upalabdha hunu karana manisa yasalai aphano bajatako anusara kharida garna sakchha. Kalaraphula laitaharule sajaieko karana ratako samaya yo aru pani sundara lagchha.

Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Yasapataka Christmas (Christmas) selriresana myujikako satha hos. Yasako visesata yo ho ki kardalai opana garnasatha meri Christmas, meri Christmasko avaja auchha.Yasabaheka yasama santaklajalai bachchaharuko satha tasvira ra aṅgrejima lekhieko Christmasko badhai sandesa pani lekhieko painchha. Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Marketama santa klaja (Santa CHlaus) ko jhanki vali karda pani upalabdha chha. Yasama unalai vibhinna thaunharuma darsaiuko chha. Masalana, bachchaharuko giphta bandiraheko, manisaharuko bichako hansamukha mudrama ra bachchaharusanga kura garda gardai. Kardama badhai sandesa pani lekhieko painchha. Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Yo vibhinna ren̄jama upalabdha chha. Christmas karda (Christmas CHards) ma eka jhalaranuma karda pani chha. Yasama lekhieko chha hrippi Christmas ra sanosano pauju dherai akarsa chha. Yasabaheka anya sano thulo karda chha,jasama thiṅkiṅga apha yu, meri Christmas jasto vakya lekhieko painchha.

40 Merry/Happy Christmas Day 2015 Greeting Cards, Wallpapers & Designs Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Sleja taniraheko renadiyara ra tyasama savara santaklaja vala karda pahiledekhi nai chaldai airaheko chhan, yasako manga kahile kama hunechhaina.

Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Kunai pani parvama kardako aphano alaga ne mahatva hunchha. Yo mutuko kuraharulai abhivyakta garne sabaibhanda ramro madhyama ho. Nyu iyara ra Christmas najikaima bhaeka karana yasapataka bajarama kardako ramro ra sabailai hune khalako renjama upalabdha chha.

Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Christmas (Christmas) parva jasari jasari najika audai hunchha, tyasari tyasari duniyabhariko manisaharuma yasalai liera utsaha badhihalchha. Yasa parvama sabailai manapareko santaklaja bachchaharulai uniharuko manapasanda upahara diera lobhyaunchhan ra manisa aphano mitraharu ra parijanaharuko karda athava kohi saugata diera unisamaksa aphano subhakamana sandesa (Messages) puryauchhan. Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Christmas de (Christmas Day) ko dina karda line ra dine yasa prachalanako karana hareka varsa 25 Dechember ma nai manaune garinchha.

Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Alaga alaga raṅgaharule sajieko ra vibhinna akarama karda bajarama vidyamana chha. Kardama lekhieko kotesana usako akara ra chhapaile yi kardaharuko mulya nirdharita garine garinchha. Huna ta hareka parvama kardaharuko bikri (sales) badhachha, tara yo eka khasa vargasamma simita rahanchhan. Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Tara Christmasko aunasatha samajako hareka vargama karda ra upaharaharuprati lagava badhachha. Pachhillo kehi varsa i kardsako chalana dherai badheko chha. Yo karda kampyutarama sajilai upalabdha rahanchhan sathai eka palaka jhimkaunasatha duniyama katai pani sajilai pathauna sakinchha.

Tara phadara, lusile bhane, tapaile jannuparne ho ki yo bilkula nai asambhava chha. Havale unalai dherai tadha itautalagisakeko hola. Bilkula satya ho, santale bhane, yasari timi aphano aphano chhimekiharuprati bhaniekohanikaraka sabdaharulai punaḥ bolauna sakdaina, jo yasa samayasamma eka mukhabata arko mukha, pugera bahira gaisakeka holan lusi savadhana raha ra aphano jabana samhala.

Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Yasako karana kardsako bikrima thorai kami dekhine gareko chha. Tara pani desabharima bikri hunevala kardaharuko mulya (Priche) ko barema anumana lagauna muskila chha, tara nischita rupama duniyabhari manaunebala Christmas parvama hunevala karobara (transachtion) karodaun rupaiyako huna kura anumana lagauna sakinchha. Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Christmas  christian dharmako mahattvapuna rpva ho. Yo hareka varsa25 December ko duniyako adhikansa desaharuma manaune garinchha. Christmas”isa masiha” janmadivasako rupama manaune garinchha. Yo duniyako sabaibhanda thulo parva ho.

Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Christmas kina manauchhan- Why we CHelebrate Christmas
isa masihakor irsai dharmako mukhya parravartaka manne garinchha. Irsai dharmako sthapanako satha uniharule visvako eka yasto dharma dieka chhan jo matra manavatama adharita chha. Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Aphano jivanakala ra mrityuko samayar isa masihale keyaun chamatkara gare. Duniyako sabaibhandapramukha dharma (irsai dharma) ko rachayita isa masihako janmotsavalai manisa hareka varsaChristmasko rupama yada garirahanchhan.

40 Merry/Happy Christmas Day 2015 Greeting Cards, Wallpapers & Designs

Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Isa masihako siksaharu -Teachhings of Jesus in Nepali
• isa masihale duniyako ekata ra bhaicharalai sikae.
• Unale manisako bhagavanako kariba rahanalai marga dekhaunubhayo.
• Isa masihale ksama garne ra ksama magnuma joda dinubhayo . Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Uniharule aphano hatyaraharuko pani mapha gare. Santa klaja ra Christmas -Santa CHlaus and Christmas. Christmas parva kevala keka, upahara, apasama bhetaghata garne ra Christmas keka sajaune parva hoina, baru aja yasa parva ko pahichana banisakeko chha santa klaja. Taba phadara philipale usalai bhane, lusi, bajara jau ra tyahandekhibina paṅkha nikaleko marurgi kinera lyau.Batoma pharkidapvakhaharulai eka pachhi eka tanera nikala ra phyali deu, taba masanga au ra ma timibataunechhu ki aba ke garnu chha –

yasto garnu unalai murkhyai lagyo, tara u bajara gayo ra jasari usalai bhanieko thiyo, usale tyasari gare.. Isama kunai saṅka chhainaki yasto gardako samaya usalai marukhatako anubhava nabhaeko thiyo. Usalai pharkidakheri, phadara philipale usako ajñakaritako prasansa gare ra taba bhaneaba lusi, vapasa jau ra saba pvakhaharulai ekatrita gara mero samajha lyau.

Merry Happy Christmas Wishing Greeting eCards Quotes Wallpapers Pictures Designs

Santa klaja ko chhavi eka gola matola manchhe ko ho jo sadhai rato kapada pahirieko hunchha ra ramro bachchaharuko Christmas ma giphta dina aphano slejama basera auchha. Aja santa klajako bina Christmasko kalpana hareka kohiko lagi adhuro chha. Jasarihami choriekovastu usako malikako pharkaunako lagi badhya chha,, tyahi prakara hami hamro ninda, mithyavada ra jhuthalai papaharubata jo noksana bhayo, usako ksatiparurti garne kosisa garnuparchha.

Yasa samaya manama santa philipa neridvara bhanieko katha yada auchha. Eka dherai nai vikhyata strile phadara philipasanga puchha ki u kuna tarikale aruko kathaharuphailaunale ramro huna sakchha. Yadyapi u yasa kurako purapura ananda linthyo, pheri pani, u jandathinki yasto garnu uchita chhaina ra yasari u yasa kharaba baniko chhodana chahanthin.

Happy merry Christmas greeting cards wishing wallpapers

Christmas karyakrama
Christmas samaroha ardharatriko samaya paschata suru hunchha. Yasapaschata manoran̄jana garinchha. Sundara raṅgina vastra pahiriko bachchaharu dramsa, arkestrako satha samuhika nritya garchhan.

Happy merry Christmas greeting cards for facebook

Santa benedikta arthata santa claus, rato ra setodresa pahireko, eka vriddha pauranika charitra ho, juna rendiyarama savara hunchha. U bachchaharulai maya garchhan tatha uniharuko lagi chakaleta, upahara ra anya vastuharu lyauchha, jasalai u sambhavata ḥ ratako samayama uniharuko mojama rakhi dinchhan.

Sponsored Link

About Happy Merry Christmas X-mas Greeting Cards wishing designs wallpapers

Happy Merry Christmas X-mas Greeting Cards

Christmasko samayama prabhuko prasansama manisa kairola gauchhan. Uni maya ra bhaicharako sandesa diera ghara ghara janchhan. Christmas tree aphano vaibhavako lagi pura visvama lokapriya chha. Manisa aphano gharako rukhaharule sajaunchhan tatha hareka kunama misalata jhundayauchhan.

Christmas day festival celebration

CHarcha masa paschata, manisa mitravat rupale eka arkako ghara janchhan tatha nimantrana garchhan ra eka aruleko subhakamana dinchhan ra upahara dinchhan. Santi ra bhaicharako sandesa phailyaunchhan. Pratyeka jatiko pasu paṅksi, hidanebalajantu tatha jalachara gharelu banna sakchhanra manusya jatiko adhina huna sakchha, tara kunai pani manusya, kharabako lagi vikala tatha pranaghataka visa le bharieko yasa aṅga jihriavako vasama garna sakdainan. Hami yasale prabhu tatha parama pitako prasansa gauchhanra yahibata manusyalai srapa dinchhan, jor isvarako samanata banirahanchha. Ekai mukhabata prasansa ra abhisapa ki dhara niskinchha. Mero bhaiharu, yasto hunu uchita hoina.

Happy Merry Christmas X-mas Greeting Cards wishing designs wallpapers images photo Tree

Happy ChristmasGreeting Cards wishing Tree

Christmas irsaiharuka pavitra parva ho jasalai u thulo dina pani bhanchhan. . Prativarsa 25 Decemberko prabharur isa masihako janmadinako rupama samparuna visvamar irsai samudayako manisa vibhinna sthanaharuma aphano aphano paramparaharu evan riti paramparaharuko satha sraddha, bhakti evan nisthako satha manauchhan. CHarchaharuma Christmas deko upalaksyama bijaliko guchchhaharule parisaraharulai sajaieko chha. Get Nepali Christmas Cards, wallpapers, quotes, greetings, messages, wishes ecards and pictures.

Happy Merry Christmas X-mas Greeting Cards wishing designs wallpapers pictures photos

Merry Christmas Greeting Cards Designs

Christmasko maukama Christmas vriksako visesa mahatva chha. Sadabahara Christmas vriksa dagalasa, balasama va pharako viruva hunchha junama Christmasko dina dherai sajavata garine garinchha. Anumanataḥ yasa prathako suruata prachina kalama mrirabasiharu, chinaka manisaharu va hibura manisaharule gareka thie.

Happy Merry Christmas X-mas Greeting Cards wishing designs wallpapers pictures images photo

Europe vasi pani sadabahara rukhaharu le gharalai sajauthe. Yi manisa yasa sadabahara rukhalai malaharu, puspale jivanako nirantaratako pratika mandathe. Uniharuko visvasa thiyo ki yi viruvaharu lai gharama sajaunale kharaba atmaharu tadha rahanchhan. Jahajaharuma pani dristi dinuhos . Yadyapi uni yati visala chha ra prachanda vayu unalai udaihalchhan, punaḥ sano patavarako sahara man̄jhi unako manamane dhaṅgale ghumi rahanchhan. Yahi prakara jihriava pani eka sano aṅga ho,ma kuraharu garchha thulo thulo. Ago kosano chiṅgari kati thulo jaṅgalako bhasma garidinchhu. Jihriava pani eka jvala ho, jasale amita kharaba huna sakchha. Hamro aṅgaharuma sthita yo jihriava sara sarirako kalusita garchha. Yo narakagnile prajjvalita bhaera hamro jivana chakrama hi ago lagai dinchhu.

40 Merry/Happy Christmas Day 2015 Greeting Cards, Wallpapers & Designs

Happy Merry Christmas X-mas Greeting Cards wishing designs wallpapers pictures images photos

Adhunika Christmas tree ko suruata paschima jarmanima bhayo. Madhyakalama eka lokapriya natakako man̄chanako samayavadhimar idana gardanalai dikhauneko lagi pharako viruvaharu ko prayoga gariyo, jasama phala jhundaiyo. Yasa rukhalai rsvarga vriksako pratika dikhaieko thiyo.  Kevala bhaniekovachana ta hoina, apitu lekhieko gae sabda pani satya hunu parchha. Samachara patraharu, patrikaharu, rediyo, tibhima jhutha va gumaraha prachara, sathasathai galata tarikaharuko vijñapana, saba athaunniyamako viruddha papa chha. Santa yakubako tesra ̔epathako padhanale, boliko visayama dherai vichara pauchhan. U lekhchhan, hami sabai bata pataka pataka bhulachuka hunchhan, juna manusya vachanale chukauna sakdaina, u siddha purusa ho, u aphano aṅga aṅga vasama rakhna saikdaina. Yadi hami ghodako aphano saṅketama chalauneko lagi unako mukhama lagama lagai dinchha, bhane unako sara sarirako ghumauna sakchha.

Happy Merry Christmas X-mas Greeting Cards wishing designs wallpapers photos pictures images

Tyasapaschata jarmaniko manisaharule 24 Decemberma pharako rukhale aphano gharalai sajauna suru garidie. Yasama raṅgina pataharu, kagajaharu ra guchchhalai sajaune garinthyo. Viktoriya kalama yi rukhaharu mainabattiharu, taphiharu ra ramro dekhine kekaharulai ribana ra kagajako ribanaharule rukhama bandhine garinthayo. Get Nepali Christmas Cards, wallpapers, quotes, greetings, messages, wishes ecards and pictures. Happy Merry Christmas X-mas Greeting Cards wishing designs wallpapers pictures photos

Iṅglaindama prinsa alabartale san 1841 ma vidasara kaisalama pahilo krisamada tri lagaeka thie. Khristale bhane, siddha bana, jasari mera svargiya pita siddha chhan .  Arthat hami, sadharair imanadara evan satyavana bananeko prayasa garnuparchha.

Ke kahile timi yasa visayama socheka chhan – yadi hami saba jhutho hunethiyaun ra kahile pani satya bolaneko prayatna gardainaun thiyau, taba bolaneko tyahi varadana rvyartha hunchha ra taba kohi kunaima visvasa ra visvasa gardaina.

Happy Merry Christmas Greeting Cards Wallpapers Santa Claus Tree celebration Tips ecards Pictures

Merry Christmas Greeting eCards Designs Wallpapers with Santa Claus

Christmasko rata santa klajadvara bachchaharuko lagi upahara lyaune manyata chha. Yasto manyata chha ki santa klaja rendiyarama chadhera kunai barphile thaunbata auchha ra chimaniko bato gharama pravesa gari sabai ramro bachchaharuko lagi unale sirani ma upahara chhodi janchhan.

Happy Merry Christmas Greeting Cards Wallpapers Santa Claus Tree celebration pictures

Happy Christmas Greeting Cards Wallpapers

Santa klajako pratha santa nikolasale chautho va panchaun satabdima suru gare. Uni esiya mainarako bisapa thie. Unalai bachchaharu ra majhiharuko dherai maya lagdathyo. Unako uddesya thiyo ki Christmas ra navavarso dina dhani gariba sabai prasanna rahun. Unako sadbhavana ra dayalutako kahanilambe samayasamma katha kahaniko rupama chalirahayo.

Happy Merry Christmas Greeting Cards Wallpapers Santa Claus Tree photos images

Happy Christmas Greeting Cards Wallpapers

Eka kathako anusara uniharule konstetaina prathamako svapnama aera tina sainika adhikariharuko mrityu dandadekhi bachaeka thie. Satraun satabdisamma yasa dayaluko nama santa nikolasako sthanama santa klaja bhayo. Yo naya nama denamarka basiharuko dena ho. Get Nepali Christmas Cards, wallpapers, quotes, greetings, messages, wishes ecards and pictures.

Happy Merry Christmas Greeting Cards Wallpapers Santa Claus Tree pictures

Happy Christmas Greeting Cards Wallpapers

Khusi ra utsahako pratika Christmas r irsai samudayako sabaibhandathulo parva ho r.R irsai samudayadvara yo parva yisu masihako janmadinako rupama manaune garinchha.Ko tapaile jannuparne ki masiha yisuko janma kasari bhaeko –

Happy Merry Christmas Greeting Cards Wallpapers Santa Claus Tree

Merry Christmas Greeting Cards Wallpapers

yadi yasako uttara chha ho bhaneavasya yo ramro kura chha ra yadichhaina bhane lau hami batauchhantapaikoki masiha yisuko janma kahile ra kasari bhaeko –
ajabhanda hajaraun varsapahile nasaratama gebriyala namaka eka rsvargadutale mariyamako darsana die ra bhane ki timi pavitra atmale garbhavati hunechhau ra eka putra janmelan, usako nama yisu rakhnu.

Happy Merry Christmas Greeting Cards Wallpapers Santa Claus Tree Jesus Christ

Happy Christmas Greeting Cards

Tyasa samaya mariyama yusupha ki maṅgetara thiin. Yo khabara sunnasatha yusuphale badanamiko darale mariyamako chhodane mana banae. Tara usako vicharaharuko janera tyahi rsvargadutale yusuphale bhane ki mariyama pavitra atmale garbhavati chhin unalai aphukahan lyai hala. Rsvargadutako kura manera yusupha mariyamasanga vivaha garera aphano gharama lii ae. Get Nepali Christmas Cards, wallpapers, quotes, greetings, messages, wishes ecards and pictures.

Happy Merry Christmas Greeting Cards Wallpapers Santa Claus Tree Jesus Christ Christian

Merry Christmas Greeting Cards

Tyasa samaya nasarata romana samrajyako bhaga thiyo. Mariyamako garbhavasthako samayavadhima roma rajyako janagananako samaya aisakyo. Taba niyamaharuko karana yusupha pani aphano patni mariyamako liera nama lekhauna yerusalamako baitalahama nagara gae. Sarayama thaun na paieko karana uniharule eka gausalama sarana lie.

Happy Merry Christmas Greeting Cards Wallpapers Santa Claus Tree pictures

Merry Christmas Greeting Cards

Baitalahamama ̔ai mariyamako janmane dina pura bhayo ra unale eka balakako janma diin ra tyasa balakako kapadama lapeti ghasako charanama paltaidiyo ra usako nama yisu rakhyo. CHheuka gothalaharu yo jane ki chheuma nai uddharakarta yisu janmeko chha. Gaera unako darsana gare ra unalai dandavat gare. Get Nepali Christmas Cards, wallpapers, quotes, greetings, messages, wishes ecards and pictures.

Happy Merry Christmas Greeting Cards Wallpapers Santa Claus Tree

Happy Merry Christmas Greeting Cards of Santa Claus

Yisuko janmako suchana paera chheuka desako tina jyotisi pani yerusalama puge. Unalai eka tarale yisu masihako thegana bataeka thie. Uniharule prabhuko charanaharuma jharera unako yasogana gare ra aphano sathai lyae sutne, mura ra lobanalai yisu masihako charanaharuma arpita gare. Yahi karana chha ki hami Christmasko jhaṅkima charana, bheda, gai, gothalo, raja dekhinchha n. Christmas ma taraharuko pani dherai mahatva chha. Kohi kohi yahi taralarer isvarako chhora yisu masihako dharatima agamanako suchana dieka thie pani bhanchhan.

christmas xmas greeting cards sms wishes messages quotes in nepali

Hamro buddhi ḥ jasadvara hami sochne ra nirnraalinchhaun. Hamro svatantra ichchha ḥ jasadvara hami chunava garrchhaun va asvikara garirahanchhaun. Hamro bolne varadana ḥ jo hami purna rupale janavarako starabatha alaga hunchhaun. isvarako uddesya yahi thiyo ki hami aphano vicharaharuko satyataparuvaka adana pradana garna sakos. Jasari hami janaun kir isvara satya ho. U jhutho bolna sakdaina, kohi kohi arko kharaba chijaharuko samana jhutho bolna pani dosapurna chha rrar isvara purnataya siddha chhan, u chahadaina ki hami jhutho banaun.

Happy Christmas Day 2015

Merry Christmas Day 2015

Happy X-mas Day 2015

Merry Xmas Day 2015

Happy Christmas Day 2072 BS to Nepal

Merry Christmas Day 2072 BS to Nepal

Be the first to leave a comment. Don’t be shy.

Join the Discussion

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>